Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego PFRON

wyjazd na turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem PFRONDofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego  PFRON przysługuje wyłącznie osobom, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie równoważne lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Głównym celem takiego turnusu dla osoby niepełnosprawnej nie jest stricte leczenie, ale szeroko rozumiana poprawa kondycji psychofizycznej pacjenta.

Turnus zatem zawiera elementy wypoczynku, ćwiczenia i zabiegi lecznicze, ale także powinien stymulować rozwój psychiczny oraz rozwijać umiejętności społeczne. Podczas turnusu są organizowane różnorodne zajęcia, które mają pomóc osobie niepełnosprawnej lepiej funkcjonować w rozumieniu holistycznym. Aby turnus rehabilitacyjny mógł zostać zorganizowany, grupa musi liczyć co najmniej 20 osób, a czas pobytu na turnusie nie może być krótszy niż 14 dni. Dofinansowanie PFRON do turnusu rehabilitacyjnego może być przyznane osobie niepełnosprawnej raz w roku kalendarzowym. Turnus musi się odbyć w tym samym roku, w którym przyznano dofinansowanie. Warto zwrócić uwagę na fakt, że osoba zainteresowana wyjazdem samodzielnie wyszukuje dla siebie ośrodek, do którego chce się udać na turnus. Warunkiem jest spełnienie wymogów formalnych przez organizatora turnusu oraz zgodność turnusu ze wskazaniami lekarza.

Jak uzyskać dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego PFRON?

piłki do ćwiczeń rehabilitacyjnychPierwszą rzeczą jest złożenie we właściwym we względu na miejsce zamieszkania Centrum Pomocy Rodzinie (CPR) dwóch wypełnionych formularzy. Pierwszym z nich jest „Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym„. Taki druk można otrzymać w CPR, w siedzibach organizacji zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym oraz znaleźć do pobrania w internecie.

Drugim niezbędnym dokumentem jest „Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny„. Taki wniosek wypełnia lekarz, pod opieką którego pozostaje pacjent. We wniosku musi znaleźć się wskazanie lekarza, że niepełnosprawny powinien wyjechać na turnus z opiekunem, jeśli tylko istnieją do tego przesłanki. Będzie to bardzo istotne, ponieważ później będzie to podstawa do uzyskania ewentualnego dofinansowania pobytu opiekuna na turnusie. Do tych wypełnionych wniosków należy dołączyć również kopię orzeczenia o niepełnosprawności (lub kopię orzeczenia równoważnego albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w zależności od posiadanego dokumentu), i taki komplet dokumentów należy złożyć we właściwym Centrum Pomocy Rodzinie. Wniosek wypełniony przez lekarza zachowuje ważność przez okres trzech miesięcy i w takim czasie musi zostać dostarczony do CPR.

Kto może starać się o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego?

sprzęt rehabilitacyjny dla dzieciOsoba niepełnosprawna chcąca ubiegać się o dofinansowanie musi spełnić wszystkie warunki formalne podane wyżej, ponadto nie może w czasie turnusu pełnić funkcji członka kadry, będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych programem turnusu oraz dołączy aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza, jeśli na turnusie mają się odbywać zabiegi fizjoterapeutyczne. Kolejne dwa warunki wymagają szerszego objaśnienia. Pierwszym z nich jest wybór organizatora turnusu, który posiada odpowiedni wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. Jest to bardzo ważne, żeby przed wyborem konkretnego miejsca upewnić się, że organizator posiada taki wpis. Wpisany do rejestru organizatorów może być konkretny ośrodek lub też zewnętrzny organizator, który prowadzi turnusy w różnych miejscach. Warto w celu sprawdzenia organizatora skorzystać w wyszukiwarki ośrodków lub wyszukiwarki organizatorów. Wszelkich informacji o organizatorach powinny również udzielać Centra Pomocy Rodzinie.

Kolejnym warunkiem, jakie musi spełnić osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie, jest kryterium dochodowe. Dofinansowanie przysługuje osobie, której miesięczny dochód przeliczany na osobę w rodzinie wynosi do 50% średniego wynagrodzenia krajowego w ostatnim kwartale oraz osobie, której dochód nie przekracza 65 % średniego wynagrodzenia krajowego w ostatnim kwartale, w przypadku kiedy prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. W sytuacji, kiedy te kwoty są przekroczone, dofinansowanie zostanie pomniejszone o taką kwotę, o jaką przekroczono podane kryteria.

Jak wygląda procedura rozpatrywania wniosku o dofinansowanie?

sprzęt do ćwiczeń rehabilitacyjnychCentrum Pomocy Rodzinie ma 10 dni na poinformowanie wnioskodawcy o ewentualnych brakach lub błędach w złożonych dokumentach. W terminie 30 dni od złożenia poprawnego wniosku wraz z dokumentami następuje rozpatrzenie zasadności wniosku. Pisemna decyzja musi zostać wysłana do wnioskodawcy w terminie 7 dni. Jeżeli wniosek przeszedł pomyślną weryfikację, osoba niepełnosprawna ma 30 dni na poinformowanie CPR o wyborze i terminie turnusu, jednak nie może to nastąpić później niż na 21 dni przed jego rozpoczęciem. Kolejnym etapem jest sprawdzenie przez CPR czy wybrany turnus spełnia wszelkie wymogi formalne. Jeżeli tak nie jest, wnioskodawca jest informowany o konieczności ponownego wyboru turnusu. Terminy w tej sytuacji są takie same, jak w przypadku pierwszego wyboru turnusu.

Kiedy wszelkie formalności zostaną dopełnione, pozostaje jeszcze uzyskanie imiennego potwierdzenia od organizatora turnusu o możliwości uczestnictwa wnioskodawcy w turnusie rehabilitacyjnym w wyznaczonym miejscu i terminie, które organizator dostarcza do CPR nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu. Wówczas organizatorowi turnusu przekazywane jest dofinansowanie. Jego rozliczenie musi się odbyć na podstawie faktury potwierdzającej opłacenie pobytu na turnusie przez uczestnika.

Wysokość dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego z PFRON

Wysokość dofinansowania Komu przysługuje
27% przeciętnego wynagrodzenia osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat oraz osoby niepełnosprawne w wieku 16-24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności
25% przeciętnego wynagrodzenia osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
23% przeciętnego wynagrodzenia osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności
18% przeciętnego wynagrodzenia opiekun osoby niepełnosprawnej
18% przeciętnego wynagrodzenia osoby niepełnosprawne zatrudnione w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności

W sytuacji, kiedy w danym roku PFRON nie posiada wystarczających funduszy odpowiadających na zapotrzebowanie na dofinansowania, ich wysokość może ulec pomniejszeniu o 20% bazowej kwoty przysługującej danej osobie. W indywidualnych przypadkach, kiedy osoba niepełnosprawna znajduje się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, możliwe jest powiększenie dofinansowania do kwoty 35% przeciętnego wynagrodzenia w ubiegłym kwartale.

Kto może wyjechać na turnus rehabilitacyjny z opiekunem?

Wyjazd z opiekunem przysługuje osobie, która ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne). Przysługuje także osobie niepełnosprawnej do ukończenia 16 roku życia. Aby było możliwe dofinansowanie pobytu opiekuna, przede wszystkim musi być zaznaczone wskazanie o jego obecności na turnusie we wniosku wypełnionym przez lekarza. Opiekunem osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym może być osoba, która nie pełni funkcji członka kadry na tym turnusie rehabilitacyjnym, nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opiekuna, ma ukończone 18 lat lub 16 lat w sytuacji, kiedy jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Dodatkowe informacje:

  • wysokość dofinansowania nie może przekroczyć całkowitego kosztu pobytu na turnusie,
  • w pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski osób z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz osób do lat 16 i do lat 24 (w przypadku osób uczących się) bez względu na stopień niepełnosprawności oraz osób, które w poprzednim roku kalendarzowym nie korzystały z takiego dofinansowania,
  • dofinansowanie może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało ono przyznane,
  • jeżeli czas pobytu na turnusie osoby skierowanej i opiekuna ulegnie skróceniu z innych przyczyn, niż wydarzenia losowe, osoby te ponoszą odpłatność za niewykorzystane dni turnusu

W przypadku indywidualnych pytań związanych z możliwością wyjazdu na turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem PFRON należy kontaktować się z właściwym dla siebie ze względu na miejsce zamieszkania Centrum Pomocy Rodzinie.