Jak wyjechać na turnus rehabilitacyjny?

wanna do masażu wirowego kończyn górnychO dofinansowanie mogą się starać wszystkie osoby niepełnosprawne, czyli każda osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (wszystkie stopnie), osoba z orzeczeniem o niezdolności do pracy (całkowitym lub częściowym), a także osoba z niepełnosprawnością orzeczoną przed ukończeniem 16 roku życia – jeśli spełniają kryterium dochodowe.

Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej, ustawicznej i intensywnej rehabilitacji w cyklu co najmniej czternastodniowym. Połączone jest to z wypoczynkiem i różnorodnymi zajęciami, co w efekcie ma przynieść poprawę zdrowia osoby uczestniczącej w turnusie. Organizację turnusów rehabilitacyjnych finansowo wspomaga Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), w ośrodkach które są wpisane do odpowiedniego rejestru.

Komu przysługuje dofinansowanie wyjazdu na turnus rehabilitacyjny?

Z dofinansowania można korzystać tylko raz w danym roku kalendarzowym. Turnusy rehabilitacyjne są odpłatne, dofinansowanie pokrywa jedynie część kosztów wyjazdu. Istnieją obostrzenia dotyczące możliwości wyjazdu na turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem PFRON.

Warunki, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o taki wyjazd, to:

  • wypełnienie wniosku przez lekarza prowadzącego,
  • dotychczasowe nie korzystanie z dofinansowania w bieżącym roku kalendarzowym,
  • wybranie ośrodka i organizatora turnusu posiadającego wpis do odpowiedniego rejestru,
  • wykluczenie pełnienia funkcji członka kadry lub opiekuna innego uczestnika w trakcie trwania turnusu,
  • spełnienie aktualnego kryterium dochodowe,
  • posiadanie aktualnych badań lekarskich, będących podstawą uczestnictwa w zabiegach fizjoterapeutycznych.

Wspomniane kryterium dochodowe wywodzi się z Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych (z późn. zm.). Dofinansowanie przysługuje osobie, której miesięczny dochód nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. Przeciętne wynagrodzenie należy rozumieć jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (szczegóły można znaleźć na stronie PFRON). W przypadku przekroczenia ustawowej kwoty, dofinansowanie jest pomniejszane o sumę, o jaką kwota została przekroczona.

Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego – formalności

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) wraz z wnioskiem od lekarza o skierowanie pacjenta na turnus rehabilitacyjny oraz kopią orzeczenia o  niepełnosprawności. PCPR ma 30 dni na rozpatrzenie takiego wniosku. W oddziale można uzyskać wzór takiego wniosku. W ciągu siedmiu dni od zapadnięcia decyzji zainteresowany informowany jest o niej listownie, a następnie ma 30 dni na wybór odpowiedniego ośrodka i terminu turnusu. Wybór musi być dokonany i zgłoszony w tym terminie do PCPR, ale z zastrzeżeniem, że nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu. Następnie wybór osoby niepełnosprawnej jest akceptowany lub odrzucany przez PCPR w terminie 7 dni od jego zgłoszenia, w przypadku odrzucenia wskazywane są powody i biorąc je pod uwagę osoba starająca się o wyjazd musi wybrać ponownie.

sala rehabilitacyjnaDofinansowanie przekazywane jest pod warunkiem dostarczenia przez organizatora turnusu do PCPR oświadczenia potwierdzającego możliwość uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w wybranym przez nią turnusie rehabilitacyjnym, nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu. Podstawą do rozliczenia dofinansowania jest faktura poświadczająca opłacenie uczestnictwa w turnusie.

Na turnus rehabilitacyjny można wyjechać również z opiekunem. Warunkiem tego jest wyraźne zaznaczenie przez lekarza na wniosku o skierowanie pacjenta na turnus konieczności jego wyjazdu z opiekunem wraz z uzasadnieniem takiego wskazania. Istnieją warunki wyjazdu osoby niepełnosprawnej na turnus wraz z opiekunem. Jako opiekun może wyjechać osoba, która:

  • nie pełni funkcji członka kadry w czasie turnusu,
  • nie jest niepełnosprawnym wymagającym opieki,
  • jest osobą pełnoletnią lub ma ukończone 16 lat i jest członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej, wspólnie z nią zamieszkującą.

Opiekunowi również przysługuje odpowiednie dofinansowanie pobytu.