Wsparcie finansowe uzdrowiskowego leczenia działaczy opozycji i osób represjonowanych na 2017 rok

Od 1 czerwca 2016 roku po raz pierwszy ruszył pilotażowy program wsparcia finansowego na leczenie uzdrowiskowe dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych. Program spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony tej grupy i z pozytywnym odzewem, w związku z czym pomoc pieniężna na leczenie uzdrowiskowe będzie kontynuowana w nadchodzącym 2017 roku.

O takie świadczenie można wnioskować do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jakie warunki muszą być spełnione, aby można było otrzymać takie świadczenie? Poniżej można znaleźć więcej szczegółów o pomocy pieniężnej w ramach tego programu.

Kto może korzystać z programu?

Z programu mogą korzystać osoby, które na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2015 roku „o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych” (Dz. U. z 2015 roku 693 ze zm.) mają potwierdzony status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. W pewnych przypadkach takie osoby mogą się ubierać także o świadczenie pieniężne na pobyt opiekuna na turnusie. Taką pomoc mogą otrzymać osoby które posiadają:

  • orzeczenie o I grupie inwalidzkiej, o niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub o II grupie inwalidzkiej wraz z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności potwierdzające konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznym ograniczeniem możliwości samodzielnej egzystencji.

Wyłączone z programu są osoby spełniające powyższe kryteria, które jednak nie spełniają kryteriów dochodowych. Świadczenia nie otrzyma osoba samotnie prowadząca gospodarstwo domowe, której dochód przekracza 300% najniższej emerytury (zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwanej dalej „najniższą emeryturą” – od 1 marca 2016 roku jest to 2647,68 zł) oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, w którym dochód na osobę nie przekracza kwoty odpowiadającej 230% najniższej emerytury (od 1 marca 2016 roku jest to 2029,89 zł).

Jaką kwotę można otrzymać w tamach tego programu?

Przyznanie i wysokość świadczenia są uzależnione od sytuacji materialnej osoby uprawnionej do ubiegania się o pomoc. Zależy to także od długości planowanego pobytu oraz jego prognozowanych kosztów. Brana pod uwagę będzie także ilości środków pozostałych do dyspozycji Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w ramach tego programu. W poniższej tabeli można znaleźć maksymalne kwoty, jakie mogą być przyznane beneficjentom projektu.

Długość planowanego leczenia uzdrowiskowego Maksymalna wysokość pomocy pieniężnej
(kwoty brutto)
dla osoby uprawnionej samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 220% najniższej emerytury dla osoby uprawnionej samotnie gospodarującej, której dochód przekracza kwotę 220% najniższej emerytury, ale nie przekracza kwoty 300% najniższej emerytury
dla osoby uprawnionej, której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 150% najniższej emerytury dla osoby uprawnionej, której dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 150% najniższej emerytury, ale nie przekracza kwoty 230% najniższej emerytury
do 7 dni do 2.500,00 zł do 1.500,00 zł
do 14 dni do 3.000,00 zł do 2.000,00 zł
do 21 dni do 3.500,00 zł do 2.500,00 zł

W przypadku świadczenia pieniężnego na pobyt opiekuna, niezależnie od długości pobytu można otrzymać maksymalnie 1 500 zł brutto. Pomoc pieniężną na leczenie uzdrowiskowe można otrzymać tylko raz w danym roku kalendarzowym.

Na co mogą być przeznaczone otrzymane środki?

Świadczenie może być przyznane jedynie na standardowe świadczenia placówki realizującej leczenie uzdrowiskowe (z wyłączeniem podwyższonego standardu świadczeń, typu LUX, SPA itp.). Pomoc pieniężna nie może być przeznaczona na dofinansowanie kosztów leczenia uzdrowiskowego w ramach NFZ lub PCPR/PFRON.

Jak starać się o to świadczenie pieniężne?

Aby uzyskać pomoc pieniężną należy złożyć odpowiedni wniosek, dostępny na stronie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wniosek należy uzupełnić o dokumentację sytuacji materialnej wnioskodawcy, zaświadczenie lekarskie o wskazaniach do leczenia uzdrowiskowego oraz informację z ośrodka, w którym ma się odbyć planowany pobyt (kosztorys, faktura pro forma lub potwierdzenie dokonania rezerwacji).

Szczegóły dotyczące korzystania z projektu można znaleźć na stronie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – klikając TUTAJ.

Odpowiedni pobyt uzdrowiskowy możesz znaleźć w Biurze Pośrednictwa PobytyZdrowotne.pl – Propozycje pobytów dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych.