Kto może wyjechać do sanatorium z KRUS?

KRUSPodstawowym celem organizowania takich pobytów leczniczych rolnikom jest zapobieganie utracie zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym lub umożliwienie powrotu do pracy osobom, które tę zdolność utraciły. Co ważne – skorzystanie z tej formy leczenia absolutnie nie wyklucza możliwości skorzystania z wyjazdu do sanatorium ze skierowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia.

W przypadku osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyjazd na leczenie sanatoryjne ze skierowaniem wygląda nieco odmiennie, niż w przypadku osób ubezpieczonych w NFZ. Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni, organizowane są we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników (CRR) KRUS oraz w ośrodkach, które mają podpisaną umowę z KRUS. Z takiego turnusu można korzystać nie częściej niż co dwanaście miesięcy, jednak są tutaj pewne wyjątki, o których będzie mowa w dalszej części. W czasie wakacji KRUS organizuje również turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników.

Kto może ubiegać się o wyjazd na rehabilitację z KRUS?

wyjazdy do sanatorium z KRUS dla rolnikówTaka forma świadczenia adresowana jest do osób, które są zagrożone utratą zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym oraz do tych, którym rehabilitacja umożliwi powrót do pracy. Istnieją jednak pewne kryteria, które dodatkowo muszą spełnić osoby ubiegające się o taki wyjazd leczniczy. Rolnik musi spełnić jeden z trzech warunków, aby móc ubiegać się o wyjazd na turnus. Pierwszym warunkiem jest wymóg podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie. Kolejnym warunkiem jest podleganie ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu (na wniosek) w pełnym zakresie minimum 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą. Ostatnim warunkiem jest posiadanie prawa do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy przy zachowaniu zdolności do samodzielnej egzystencji.

Oczekiwanie na wyjazd

Czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium z KRUS standardowo wynosi 12 miesięcy, jednak w uzasadnionych medycznie przypadkach okres ten może ulec skróceniu. Istotny jest fakt, że w momencie stwierdzenia zasadnych przesłanek może zapaść decyzja o wydłużeniu czasu przebywania na takim turnusie. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, nie ma odgórnych ustaleń, w jakiej sytuacji będą podejmowane takie kroki. W przypadku osób pozostających na rencie rolniczej oraz posiadających prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy dłuższej niż 180 dni, kolejny wyjazd rehabilitacyjny może być przyznany po upływie 6 miesięcy od zakończenia poprzedniego turnusu. Pierwszeństwo w kierowaniu na rehabilitację z KRUS mają osoby, które zdolność do pracy utraciły w wyniku wypadku przy pracy rolniczej oraz osoby, które wskutek takiego wypadku są zagrożone utratą zdolności do pracy.

Skierowanie do sanatorium

Podobnie jak w przypadku skierowania z NFZ, wskazanie o potrzebie wyjazdu na turnus leczniczy wystawia lekarz pierwszego kontaktu lub specjalista zajmujący się schorzeniem pacjenta, które jest przesłanką do wyjazdu na leczenie. Do wniosku należy dołączyć wyniki wszystkich wymaganych badań. Taki wniosek jest ważny przez sześć miesięcy od daty wystawienia. W tym czasie należy go osobiście lub listownie dostarczyć do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania placówki KRUS. Wniosek jest weryfikowany pod kątem zasadności i kompletności, jego akceptacji dokonuje lekarz regionalny inspektor ds. orzecznictwa lekarskiego KRUS. Jeżeli wniosek zostanie uznany za zasadny, pacjent otrzymuje propozycję miejsca i wyjazdu. Jeśli rolnik przyjmuje propozycję, wystawiane jest skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Kuracjusz nie musi samodzielnie potwierdzać swojego skierowania w ośrodku, do którego dostał skierowanie, z konkretnym ośrodkiem kontaktuje się KRUS.

Pobyt na turnusie rehabilitacyjnym z KRUS jest bezpłatny. Kasa ponosi koszty zarówno zabiegów (tak samo jak w przypadku wyjazdu z NFZ) jak i pełne koszty zakwaterowania i wyżywienia. Osobie skierowanej zwracane są również koszty dojazdu na leczenie. Kwota zwrotu jest zryczałtowana i odpowiada cenie przejazdu najtańszym środkiem transportu publicznego.